۲۰۲۲۰۸۱۴_۱۷۴۲۱۶

۱۰۱, ۱۰۵ ( مشکی طلایی ), ۱۰۷ ( مشکی نقره ای ), ۱۲۸, ۲۲۷ ( ۰۲۰ ), ۲۲۷ ( ۰۲۵ ), ۲۳۶

یارن آرت برایت (bright)

۶۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220813_175432_003

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱

یارن آرت سامر

۸۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220810_180552_609

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰

لیدی یارن

۴۰۰,۰۰۰ ریال
ناموجود
۲۰۲۲۰۷۲۸_۱۷۰۹۴۴

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳

رافیا ۱۰۰ گرمی

۸۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۲۰۷۲۷_۱۱۰۹۴۰

۱۳۲۸۴ ( مشکی نقره ایی ), ۱۴۵۰۰, ۹۰۰۳, ۹۰۰۴ ( مشکی طلایی ), ۹۰۳۴ ( مشکی هفت رنگ ), ۹۰۳۸ ( مشکی ), ۹۳۵۲, ۹۳۶۲, ۹۵۲۵, ۹۸۵۳, ۹۸۵۶

یارن آرت گلد

۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۲۰۷۲۶_۱۷۵۶۵۶

۰۱ ( ۴۳۷ ), ۰۲ ( ۲۸ ), ۰۳ ( ۲۷ ), ۰۴ ( ۱۴۹۰ ), ۰۵ ( ۶۱۹ ), ۰۶ ( ۱۸۵ ), ۰۷ ( ۳۱ ), ۰۸ ( ۳۴۰ ), ۰۹ ( ۳۶۰ ) سرمه ای, ۱۰ ( ۳۷۴ ), ۱۱ ( ۱۸۳ ), ۱۲ ( ۲۸۷ ), ۱۳ ( ۴۱۴ ), ۱۴ ( ۱۹ ), ۱۵ ( ۱۵ ), ۱۶ ( ۰۶ ) آجری, ۱۷ ( ۲۱۶ ), ۱۸ ( ۱۳ ), ۱۹ ( ۶۲ ), ۲۰ ( ۴۸۵ ), ۲۱ ( ۴۱ ), ۲۲ ( ۵۵ ), ۲۳ ( ۷۱۸ ), ۲۴ ( ۷۱۷ ), ۲۵ ( ۱۷۹ ), ۲۶ ( ۳۱۰ ), ۲۷ ( ۴۲۸ ), ۲۸ ( ۴۱۶ ) طوسی روشن, ۲۹ ( ۲۶۸ ) گردویی

آلیزه پافی

۵۵۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۲۰۷۲۴_۱۷۲۹۴۷

۰۱ ( ۵۹۲۳ ), ۰۲ ( ۶۳۰۵ ), ۰۳ ( ۶۰۷۰ ), ۰۴ ( ۶۳۷۰ ), ۰۵ ( ۶۰۵۱ ), ۰۶ ( ۵۸۶۴ ), ۰۷ ( ۶۰۵۲ ), ۰۸ ( ۵۹۲۵ ), ۰۹ ( ۶۰۷۵ ), ۱۰ ( ۶۳۹۵ ), ۱۱ ( ۵۸۶۵ ), ۱۲ ( ۶۳۹۸ ), ۱۳ ( ۵۹۲۶ ), ۱۴ ( ۶۰۴۶ ), ۱۵ ( ۶۴۰۸ ), ۱۶ ( ۵۹۲۰ ), ۱۷ ( ۶۳۸۲ ), ۱۸ ( ۵۹۲۱ ), ۱۹ ( ۵۸۶۲ ), ۲۰ ( ۶۴۲۹ )

پافی اسپرت

۵۵۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۲۰۷۲۱_۱۷۰۹۱۰

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴

اوپال کریستال

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۲۰۷۲۳_۱۲۲۳۱۶

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳

یارن آرت بی بی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
SmartSelect_20220723-175227_Gallery

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۱, ۳۲

یارن آرت فلاور

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

میل گرد چوبی جامبو

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

متر نیت پرو

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IMG-20220717-WA0000

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷

سنجاق شال knit pro

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۲۰۷۰۴_۱۸۰۸۴۵

۰۱ ( ۷۶۹ ), ۰۲ ( ۷۹۱ ), ۰۳ ( ۷۵۳ ), ۰۴ ( ۷۵۲ ), ۰۵ ( ۷۷۳ ), ۰۶ ( ۷۸۱ ), ۰۷ ( ۷۹۲ ), ۰۸ ( ۷۵۱ ), ۰۹ ( ۷۶۷ ), ۱۰ ( ۷۷۴ ), ۱۱ ( ۷۵۸ )

مکرومه مغزدار

۸۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220704_180659_555

۰۱ ( ۱۲۰۸ ), ۰۲ ( ۲۱۹۹ ), ۰۳ ( ۱۲۲۱ ), ۰۴ ( ۱۲۵۷ ), ۰۵ ( ۶۱۹۵ ), ۰۶ ( ۳۵۸۷ ), ۰۷ ( ۱۳۲۸ ), ۰۸ ( ۱۱۴۸ ), ۰۹ ( ۱۱۹۳ ), ۱۰ ( ۱۲۱۷ ), ۱۱ ( ۷۵۷۴ ), ۱۲ ( ۶۳ ), ۱۳ ( ۱۱۳۷ )

قیطان ایاز سوپرا

۷۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۲۰۷۰۴_۱۲۵۳۲۶

۰۱ ( ۸۲۱۰ ), ۰۲ ( ۸۲۰۸ ), ۰۳ ( ۸۲۰۷ ), ۰۴ ( ۸۲۰۳ ), ۰۵ ( ۸۲۰۹ ), ۰۶ ( ۸۲۰۱ ), ۰۷ ( ۷۲۰۳ ), ۰۸ ( ۷۲۰۸ ), ۰۹ ( ۸۲۰۲ ), ۱۰ ( ۸۲۰۶ ), ۱۱ ( ۸۲۰۴ ), ۱۲ ( ۸۲۱۱ ), ۱۳ ( ۸۲۱۳ ), ۱۴ ( ۸۲۱۵ ), ۱۵ ( ۸۲۱۴ ), ۱۶ ( ۷۲۰۴ ), ۱۷ ( ۷۲۰۵ ), ۱۸ ( ۸۲۰۵ )

جینز کریزی

۳۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220703_120314_982

۰۱ ( ۷۸۷ ), ۰۲ ( ۷۵۵ ), ۰۳ ( ۷۵۸ ), ۰۴ ( ۷۶۱ ), ۰۵ ( ۷۵۶ ), ۰۶ ( ۷۶۹ ), ۰۷ ( ۷۶۸ ), ۰۸ ( ۷۵۳ ), ۰۹ ( ۷۵۲ ), ۱۰ ( ۷۵۱ ), ۱۱ ( ۷۶۲ ), ۱۲ ( ۷۶۷ ), ۱۳ ( ۷۹۲ ), ۱۴ ( ۷۸۵ )

۲۰۲۲۰۷۰۳_۱۱۳۴۱۸

۰۱ ( مشکی ), ۰۲ ( طوسی تیره ), ۰۳ ( ۱۱۳۰ ), ۰۴ ( ۱۱۹۵ ), ۰۵ ( قرمز ), ۰۶ ( ۲۱۴۸ ), ۰۷ ( ۶۱۹۵ ), ۰۸ ( ۱۲۲۱ ), ۰۹ ( ۱۲۱۹ ), ۱۰ ( ۱۲۵۶ ), ۱۱ ( ۱۲۱۵ ), ۱۲ ( ۱۳۲۸ ), ۱۳ ( ۱۵۰۷ ), ۱۴ ( نارنجی ), ۱۵ ( ۳۲۴۶ ), ۱۶ ( ۱۲۲۹ ), ۱۷ ( ۱۱۶۵ )

مخمل ایاز

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۲۰۷۰۳_۱۱۲۰۰۰ناکو پاریس

۰۱ ( ۲۱۷ ), ۰۲ ( ۲۱۳۰۵ ), ۰۳ ( ۱۶۹۰ ), ۰۴ ( ۱۰۹۱۴ ۹, ۰۵ ( ۴۲۲۹ ), ۰۶ ( ۱۱۲۷۳ ), ۰۷ ( ۳۸۹۰ ), ۰۸ ( ۱۱۲۷۳ ), ۰۹ ( ۶۳۸۳ ), ۱۰ ( ۳۰۷۹ ), ۱۱ ( ۲۰۹۸ ), ۱۲ ( ۲۱۳۰۶ ), ۱۳ ( ۳۶۴۱ ), ۱۴ ( ۶۶۸۴ ), ۱۵ ( ۱۴۲۹ ), ۱۶ ( ۱۰۳۹۰ ), ۱۷ ( ۵۴۰۸ ), ۱۸ ( ۳۲۹۴ ), ۱۹ ( ۷۳۰ ), ۲۰ ( ۴۵ ), ۲۱ ( ۲۹۲ ), ۲۲ ( ۱۱۸۷۲ ), ۲۳ ( ۵۵۲۰ ), ۲۴ ( ۴۱۲۹ ), ۲۵ ( ۳۲۶۶ )

ناکو پاریس

۷۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220704_003453_272ویولت

۰۱ ( ۶۳۳۴ ), ۰۲ ( ۶۳۳۲ ), ۰۳ ( ۵۳۵۲ ), ۰۴ ( ۱۱۲ ), ۰۵ ( ۵۰۲۰ ), ۰۶ ( ۶۳۵۸ ), ۰۷ ( ۴۹۳۹ ), ۰۸ ( ۵۵۵۰ ), ۰۹ ( ۶۳۰۹ ), ۱۰ ( ۴۹۳۱ ), ۱۱ ( ۷۵ ), ۱۲ ( ۵۰۰۱ ), ۱۳ ( ۵۳۵۳ ), ۱۴ ( ۵۵۳۵ ), ۱۵ ( ۴۱۰۵ ), ۱۶ ( ۶۳۲۲ ), ۱۷ ( ۵۳۰۵ ), ۱۸ ( ۶۳۱۳ ), ۱۹ ( ۷۷ ), ۲۰ ( ۱۵), ۲۱ ( ۵۵۲۹ ), ۲۲ ( ۴۶۶۰ ), ۲۳ ( ۶۱۹۴ ), ۲۴ ( ۳۲۶ ), ۲۵ ( ۶۳۴۰ ), ۲۶ ( ۴۹۴۰), ۲۷ ( ۵۳۰۷ ), ۲۸ ( ۴۶۵۳ ), ۲۹ ( ۴۹۱۵ ), ۳۰ ( ۱۰۰۰ ), ۳۱ ( ۹۹۹ ), ۳۲ ( ۵۳۲۶ ), ۳۳ ( ۴۹۲۰ )

ویولت

۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۲۰۷۰۳_۱۰۲۸۲۴

۰۱ ( ۳۰۵۱ ), ۰۲ ( ۳۱۹۴ ), ۰۳ ( ۵۰۲ ), ۰۴ ( ۵۰۸ ), ۰۵ ( ۳۰۵۳ ), ۰۶ ( ۵۰۴ ), ۰۷ ( ۱۸۸ ), ۰۸ ( ۵۰۹ )

ویولت اسپرت

۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۲۰۷۰۳_۱۰۴۹۰۵کتان بی بی اکسفورد

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۲۸

کتان بی بی اکسفورد

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۲۰۷۰۳_۰۹۰۷۲۲

۰۳, ۰۵, ۰۷, ۱۱, ۱۶, ۱۹, ۲۳, ۲۶, ۲۸, ۲۹, ۳۳, ۳۵, ۳۶, ۴۰, ۴۲, ۴۶, ۴۷, ۴۸, ۴۹, ۵۰, ۵۱, ۵۲, ۵۳, ۵۴, ۵۵, ۵۸, ۵۹, ۶۰, ۶۱, ۶۲, ۶۳, ۶۵, ۶۶, ۶۷, ۶۸, ۶۹, ۷۰, ۷۱, ۷۲, ۷۳, ۷۴, ۷۵, ۷۶, ۷۷, ۷۹, ۸۰, ۸۱, ۸۲, ۸۳, ۸۴, ۸۵, ۸۶, ۸۷, ۸۸, ۸۹, ۹۰, ۹۲

جینز

۳۰۰,۰۰۰ ریال
IMG-20220627-WA0004مکرومه کتان

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷

-۲۰%
IMG_20220508_181055

آبی, ذغالی, سرمه ای, سفید, صورتی, گلبهی

غول پیکر لول ایی اوهیو

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220420_120308

چشم نظر ساده, چشم نظر عروسکی

سنجاق چشم نظر

۲۰,۰۰۰ ریال

ملزومات عروسک

۱۰۰,۰۰۰ ریال۶۰۰,۰۰۰ ریال
ناموجود
IMG_20220419_122949

دودی, طلایی, مسی, نقرهایی

قیچی عینکی

۵۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220419_124931

قیچی طرح دار طلایی, قیچی فلامینگو طلایی

قیچی طرح دار

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220414_172107

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴

مکرومه براق آکسفورد

۲۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220413_165903

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶

IMG_20220413_113616

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳

زمرد کتان

۳۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220413_115443

۰۲, ۰۷, ۰۹, ۱۰, ۱۲, ۱۵, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۳

کاموا بیگ بنگ

۴۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220410_182929

۶۲۰, ۶۲۲, ۶۲۶, ۶۲۸, ۶۲۹, ۶۳۰, ۶۳۱, ۶۳۲, ۶۳۳

IMG_20220411_172525

۱۳۱۸۴, ۱۳۱۹۱, ۱۳۲۵۵, ۱۳۹۰۰, ۱۳۹۰۱, ۱۳۹۰۲, ۱۳۹۰۹, ۱۳۹۱۱, ۱۳۹۱۲, ۱۳۹۱۴, ۱۳۹۵۲, ۱۳۹۵۳, ۴۲۰۲

غزال راک & روول

۴۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220411_182126

۸۴۰, ۸۴۱, ۸۴۳, ۸۴۴, ۸۴۶, ۸۴۷, ۸۴۸, ۸۴۹, ۸۵۰, ۸۵۱, ۸۵۳

آنگورا اکتیو

۶۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220411_181850

۵۸۱۰۲, ۵۸۱۰۶, ۵۸۱۰۷, ۵۸۱۱۴, ۵۹۱۰۴

هیمالیا ییلدیز

۷۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220411_181228

۱۰۹۲, ۱۰۹۳, ۱۰۹۴, ۱۰۹۵, ۱۰۹۷

کتان گلد رزتی

۷۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220411_182618

۸۵۷۹۴, ۸۵۸۰۱, ۸۵۸۰۲, ۸۶۰۸۲, ۸۶۳۸۵, ۸۶۳۸۶, ۸۶۴۶۰, ۸۶۴۶۱, ۸۶۶۲۱, ۸۶۶۲۲, ۸۶۸۴۳, ۸۶۹۸۹, ۸۷۱۳۲, ۸۷۱۳۳, ۸۷۱۳۴, ۸۸۸۴۲, ۸۹۲۳

ناکو والس

۷۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220410_183530

۸۷۰۷۹, ۸۷۰۸۱, ۸۷۰۸۴, ۸۷۰۸۷, ۸۷۰۹۱, ۸۷۰۹۲, ۸۷۰۹۳, ۸۹۲۳

ناکو چاچا

۹۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220411_121419

۲۷۶۳, ۲۷۶۵, ۲۷۶۸, ۲۸۹۰, ۷۲۱۲, ۷۳۳۳, ۷۳۳۴, ۷۳۳۹, ۷۳۴۰

غزال ملکه (queen)

۴۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220411_120006

۰۱, ۱۰۶, ۱۱۷, ۱۶۱, ۲۱, ۲۸, ۳۹, ۵۵, ۵۸, ۶۰, ۶۲, ۶۴۹, ۹۵

آلیز موهر پولک دار

۴۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220411_120636

۶۴۴۰۳, ۶۴۴۰۴, ۶۴۴۱۲, ۶۴۴۱۳, ۶۴۴۱۴, ۶۴۴۱۶, ۶۴۴۱۷, ۶۴۴۱۸, ۶۴۴۱۹, ۶۴۴۲۲, ۶۴۴۲۴, ۶۴۴۳۲, ۶۴۴۳۳, ۶۴۴۳۴

موهر غزال سوپر کید

۶۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220410_182500

۱۳۰۲, ۱۳۰۴, ۱۳۰۶, ۱۳۰۷, ۱۳۱۰, ۱۳۱۵, ۱۳۱۷, ۱۳۱۸, ۱۳۲۰, ۱۳۲۳, ۱۳۲۵, ۱۳۲۸

مکرومه کتان اسپکتروم

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220410_101739

۴۰۱, ۴۰۴, ۴۰۸, ۴۱۵, ۴۱۸, ۴۲۳, ۴۲۴, ۴۳۰, ۴۳۲

فلاور آلپاکا

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220410_102103

۵۳۶, ۵۳۷, ۵۴۵, ۵۴۶, ۵۵۰, ۵۵۱, ۵۵۲

فلاور مرینو

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220409_175736

۳۰۲, ۳۰۵, ۳۰۶, ۳۰۷, ۳۰۸, ۳۰۹, ۳۱۰, ۳۱۲, ۳۱۳, ۳۱۴, ۳۱۵, ۳۱۷, ۳۲۰, ۳۲۲, ۳۲۳, ۳۲۴, ۳۲۵, ۳۲۶

یارن آرت رز گاردن

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220409_174833

۳۲۵۳, ۳۲۵۴, ۳۲۵۸, ۳۲۶۲, ۳۲۶۵, ۳۲۶۷, ۳۲۶۹, ۳۲۷۰, ۳۲۷۵, ۳۲۷۶, ۳۲۸۲, ۳۲۸۳, ۳۲۹۲, ۳۲۹۳

یارن آرت فلاور زری دار

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۵ میل بامبو نیت پرو(knit pro)

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

میل گرد ۴۰ سانت نیت پرو

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

میل گرد ۶۰ سانت نیت پرو

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پک قلاب چوبی نیت پرو(knit pro)31286

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پک میل گرد نیت پرو(knit pro)47404

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220430_173952

۳۲۴۱, ۳۲۴۳, ۳۲۴۵, ۳۲۵۱, ۳۲۵۲, ۳۲۵۵, ۳۲۸۴

غزال هپی فیت(HAPPY FEET)

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220306_170628

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰

مرسریزه چیچک

۲۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220306_182029

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴

مرسریزه سارا

۲۰۰,۰۰۰ ریال
-۱۵.۴%
quote_1653309426217

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۱, ۳۲, ۳۳, ۳۴, ۳۵, ۳۶, ۳۷, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۳, ۴۴, ۴۵, ۴۶, ۴۷, ۴۸, ۴۹, ۵۰

اکریل بافت

۲۲۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220511_174835

۰۱, ۱۰۶, ۱۴۳, ۱۶۷, ۱۶۸, ۱۷۸, ۱۸۵, ۱۸۷, ۲۱۰, ۲۳۳, ۲۶۱, ۲۷۳, ۲۷۹, ۲۹۱, ۲۹۷, ۳۲۶, ۳۴۸, ۳۵۳, ۳۵۴, ۳۵۵, ۳۶۳, ۳۶۹, ۳۷, ۳۸۳, ۴۶۳, ۴۸۸, ۵۰۵, ۵۵, ۵۶۷, ۵۷, ۶۱۰, ۶۲, ۷۹, ۸۷

آلیزه دیوا

۵۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220303_142828

۷۴۱, ۷۴۲, ۷۴۵, ۷۴۶, ۷۴۷, ۷۴۹, ۷۵۰, ۷۵۱, ۷۵۲, ۷۵۴, ۷۵۹, ۷۶۰, ۷۶۴, ۷۶۶, ۷۷۱, ۷۷۲, ۷۷۳, ۷۷۵, ۷۷۶, ۷۷۸, ۷۷۹, ۷۸۲, ۷۸۳, ۸۰۴, ۸۰۷

یارن آرت دولچه

۵۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220303_130052

۱۰۰۰۱, ۱۰۰۹۴, ۱۰۱۱۹, ۱۰۳۲۵, ۱۰۳۴۶, ۱۰۴۸۲, ۱۰۶۲۵, ۱۱۴۵۲, ۲۰۷, ۲۰۸, ۲۱۷, ۲۸۵۷, ۲۸۹۲, ۲۹۸, ۳۶۶۴, ۳۷۰۱, ۴۰۳۸, ۴۳۶۷, ۴۶۷۲, ۴۶۸۷, ۵۹۵۶, ۶۶۹۲, ۶۷۱۲, ۶۷۹۲, ۶۸۳۷, ۶۹۳۶

ناکو الیت بی بی

۵۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220426_132318

۷۵۱, ۷۵۲, ۷۵۳, ۷۵۷, ۷۵۸, ۷۶۲, ۷۶۴, ۷۶۵, ۷۶۶, ۷۶۸, ۷۷۲, ۷۷۳, ۷۷۴, ۷۷۸, ۷۸۰, ۷۸۱, ۷۸۲, ۷۸۴, ۷۹۱, ۸۰۳

ریبون یارن آرت

۷۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220219_173131

۱۵۰, ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۵۳, ۱۵۴, ۱۵۶, ۱۵۷, ۱۵۸, ۱۵۹, ۱۶۰, ۱۶۲, ۱۶۳

یارن آرت آمبیانس

۷۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220217_182535

۱۰۱۰, ۱۰۱۵, ۱۰۱۸, ۱۰۲۳, ۱۰۵۸, ۱۰۷۱, ۱۱۰۸, ۱۱۰۹, ۱۱۱۶, ۱۱۲۰, ۱۱۲۳, ۱۱۴۶, ۱۱۴۷, ۱۱۴۸, ۱۱۵۰, ۱۱۵۱, ۱۱۵۲

موهر پرنسس

۳۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220216_164230

۱۶۰۲, ۱۸۹۳, ۱۸۹۹, ۱۹۰۰, ۱۹۸۴, ۲۶۳۰, ۴۳۴۱, ۴۷۴۱, ۶۵۵۴

IMG_20220216_174443

۱۴۰۱, ۱۴۰۲, ۱۴۰۳, ۱۴۰۴, ۱۴۰۵, ۱۴۰۶, ۱۴۰۷, ۱۴۰۸, ۱۴۰۹, ۱۴۱۰, ۱۴۱۱, ۱۴۱۲, ۱۴۱۳, ۱۴۱۴, ۱۴۱۵, ۱۴۱۶, ۱۴۱۷, ۱۴۱۸, ۱۴۱۹, ۱۴۲۰, ۱۴۲۱

یارن آرت موهر بلیسیمو

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220216_084829

۰۱۰, ۰۱۹, ۰۲۵, ۱۴۱, ۱۶۵, ۳۱۸, ۵۰۷, ۵۱۲, ۷۴۷, ۷۶۶, ۸۳۷, ۸۶۱, ۹۴۰, ۹۴۱

کاموا لوتوس لوکس

۵۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220203_182642

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۱, ۳۲, ۳۳, ۳۴, ۳۵, ۳۶, ۳۷, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۳, ۴۴, ۴۵

کاموا میامی

۲۲۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220129_180359

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵

اوزای

۲۴۰,۰۰۰ ریال
-۱۵.۴%
IMG_20220129_135024

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵

چلس

۲۲۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220122_164803

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱

غزال UNICORN

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

پک قلاب تولیپ

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220113_112107

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵

خز دور گردن کوتاه

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220113_113149

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶

خز دور گردن بلند

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220113_111726

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵

خز دور مچ دست و چکمه

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220110_175536

۱(۰۱۱), ۱۰(۰۰۷), ۱۱(۰۱۳), ۱۲(۰۰۹), ۱۳(۰۰۶), ۱۴(۰۰۲), ۱۵(۰۰۳), ۱۶(۰۱۷), ۱۷(۰۱۰), ۱۸(۰۰۱), ۱۹(۰۱۴), ۲(۰۱۵), ۳(۰۰۴), ۴(۰۱۸), ۵(۰۰۵), ۶(۰۱۹), ۷(۰۰۸), ۸(۰۲۰), ۹(۰۱۲)

هپی لورن

۵۰۰,۰۰۰ ریال

ابزار کمک پیچ

۱۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211228_172711

۱(۱۵۰), ۱۰(۰۱۹۶), ۱۱(۲۱۰۱), ۱۲(۳۰۴۴), ۱۳(۱۲۳۵), ۱۴(۰۴۵۳), ۱۵(۲۲۰), ۱۶(۲۰), ۱۷(۳۰۴۵), ۱۸(۴۳), ۱۹(۲۴۳۶), ۲(۲۲۶), ۲۰(۰۴۵۱), ۳(۰۱۰۴), ۴(۰۲۰۶), ۵(۰۱۷۰), ۶(۸۰۵), ۷(۳۰۴۶), ۸(۰۱۱۴), ۹(۰۱۱۶)

تونچ لاراوول

۴۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220625_164448

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷

تریکو چیچک

۹۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211226_121239

۱(۰۹۸), ۱۰(۱۰۱), ۱۱(۱۵۳), ۱۲(۱۰۸), ۱۳(۱۴۹), ۱۴(۱۵۰), ۱۵(۱۰۶), ۲(۱۲۲), ۳(۱۲۴), ۴(۱۷۳), ۵(۱۳۱), ۶(۱۴۳), ۷(۱۸۹), ۸(۱۴۰), ۹(۱۰۴)

کاموا لامیا ری تویید

۸۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220425_134731

۷۰۲, ۷۰۳, ۷۰۴, ۷۰۶, ۷۰۷, ۷۰۹, ۷۱۴, ۷۱۵, ۷۱۶, ۷۱۷, ۷۱۸, ۷۲۰, ۷۲۱, ۷۴۰, ۷۴۲, ۷۴۴, ۷۴۵, ۷۴۶, ۷۴۷, ۷۴۸, ۷۴۹

یارن آرت آلگرو

۴۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211225_121539

۹۰۲, ۹۰۳, ۹۰۴, ۹۰۵, ۹۰۶, ۹۰۸, ۹۰۹, ۹۱۱, ۹۱۲, ۹۱۴, ۹۱۵

یارن آرت منهتن

۴۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211223_161239

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲

مکرومه نرم تاب

۵۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211222_172832

۱۲۸۹۰, ۱۲۹۷۵, ۱۲۹۷۷, ۲۰۸, ۶۸۲۵

ناکو نپتون(چانکی ظریف)

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211220_091101

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰

کتان نچرال

۳۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211220_094834

۱(۱۵۰), ۱۰(۱۲۱۵), ۱۱(۴۵), ۱۲(۶۷), ۱۳(۱۷), ۱۴(۱۷۲۹), ۲(۱۱۲۶), ۳(۵۵), ۴(۱۸۹۲), ۵(۱۸۰۲), ۶(۸۲۳), ۷(۲۱۷), ۸(۸۴), ۹(۶۴)

کاموا بره ایی وینی پو

۲۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211219_121636

۱(مشکی), ۱۰(۱۰۴), ۱۱(۱۰۵), ۱۲(۱۲۲), ۱۳(۱۱۹), ۱۴(۱۱۸), ۱۵(سبز لجنی), ۱۶(۱۲۹), ۱۷(۱۲۸), ۱۸(۱۰۸), ۱۹(۱۱۲), ۲(۱۱۱), ۲۰(۱۱۳), ۳(۱۰۶), ۴(۱۱۶), ۵(۱۱۵), ۶(زرشکی), ۷(قرمز), ۸(۱۲۱), ۹(۱۲۶)

کاموا هابا

۳۲۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211219_085421

۱(۳۲۴۶۱), ۲(۳۲۴۲۶), ۳(۳۲۴۲۱), ۴(۳۲۴۲۴), ۵(۳۲۴۵۴), ۶(۳۲۴۱۹), ۷(۳۲۴۳۱), ۸(۳۲۴۲۸), ۹(۳۲۴۵۵)

IMG_20220418_093540

۱۰, ۱۱۰, ۱۲۱۰, ۱۳۲۱, ۱۳۳۸, ۱۴۴۳, ۱۴۸۰, ۱۵۳۳, ۱۷۳۶, ۱۸۸۶, ۱۹, ۱۹۲۱, ۲۵, ۲۵۷, ۴۱۰, ۴۴۹, ۴۹۳, ۵۰۲, ۶۰۵, ۶۳۰, ۶۹۹, ۷۸۲, ۸۵۵

بی بی بوم

۵۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211219_122057

۲۰۹, ۲۲۷, ۲۹, ۳۰, ۳۰۱۷, ۴۳, ۸۰۴, ۸۰۵, ۸۴۱, ۸۴۷, ۸۴۸, ۸۵۱

یارت آرت نوروی(norway)

۴۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220518_171549

۰۰۳, ۰۰۴, ۰۰۶, ۰۱۲, ۰۱۹, ۰۲۵, ۰۴۶, ۰۵۰, ۰۵۴, ۰۵۶, ۰۵۷, ۰۷۵, ۱۱۰, ۱۵۵, ۱۶۱, ۱۶۲, ۱۶۶, ۱۶۷

کاموا دایموند

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۱۱۲۱۸_۰۹۵۴۵۸

۱(۶۸۵۸), ۲(۱۰۷۲۲), ۳(۱۴۲۴), ۴(۱۰۲۷۵), ۵(۱۱۵۹۸), ۶(۱۰۱۵۵), ۷(۳۱۸), ۸(۱۰۰۲۳)

ناکو موهر(angora luks simli)

۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۱۱۲۱۸_۱۰۱۵۵۳

۱(۲۰۸), ۱۰(۳۰۷۹), ۲(۳۰۰), ۳(۴۶۷۱), ۴(۲۶۸), ۵(۱۰۹۳۷), ۶(۳۶۳۰), ۷(۲۷۵), ۸(۱۰۶۳۹), ۹(۳۱۸)

ناکو زری دار(lame fine)

۵۰۰,۰۰۰ ریال
quote_1654087979003

۱۰۱, ۱۰۳, ۱۰۴, ۱۰۵, ۱۰۶, ۱۰۷, ۱۰۸, ۱۱۰, ۱۱۱, ۱۱۳, ۱۱۵, ۱۱۶, ۱۱۷, ۱۱۸, ۱۱۹, ۱۲۰, ۱۲۱, ۱۲۳, ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۲۸, ۱۳۰, ۱۳۱, ۱۳۲, ۱۳۴, ۱۳۵, ۱۳۷, ۱۳۸, ۱۳۹, ۱۴۱, ۱۴۴, ۱۴۵

یارن ارت جینز بامبو

۳۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211215_164919

۱(۲۱۷), ۱۰(۱۲۸۲۷), ۱۱(۲۳۶۳), ۲(۶۳۹۷), ۳(۱۳۱۳۲), ۴(۱۱۶۶۲), ۵(۱۰۳۹۳), ۶(۲۳۰۹۷), ۷(۶۸۲۲), ۸(۱۳۱۳۳), ۹(۱۱۹۷۹)

ناکو ترووا

۴۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220417_182309

۷۰۲۱, ۷۰۲۳, ۷۰۲۴, ۷۰۲۸, ۷۰۳۵, ۷۰۳۶, ۷۰۳۷, ۷۰۴۰, ۷۰۴۱, ۷۰۴۳, ۷۰۴۴, ۷۰۴۵, ۷۰۴۶, ۷۰۴۷, ۷۰۴۸, ۷۰۴۹

یارن آرت اورست

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211214_174629

۱(۳۳۲), ۱۰(۳۴۲), ۱۱(۳۳۹), ۱۲(۳۳۴), ۲(۳۳۳), ۳(۳۴۶), ۴(۳۴۵), ۵(۳۳۱), ۶(۳۳۶), ۷(۳۳۸), ۸(۳۳۵), ۹(۳۴۱)

یارن آرت آلپین آنگورا

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220509_103612

۴۱۰, ۴۱۲, ۴۱۵, ۴۱۶, ۴۱۷, ۴۱۸, ۴۱۹, ۴۲۰, ۴۲۱

یارن آرت فریزی

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211214_175202

۱(۴۳۰), ۲(۴۳۸), ۳(۴۳۵), ۴(۴۳۱), ۵(۴۳۷), ۶(۴۳۲), ۷(۴۳۹), ۸(۴۳۴)

یارن آرت آلپین ملانژ

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211213_085745

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵

نخ ریسه ایی براق

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211212_084504

۱(۱۲۵۱۱), ۱۰(۱۲۵۱۷), ۱۱(۱۲۵۲۱), ۲(۱۲۵۱۲), ۳(۱۲۵۱۴), ۴(۱۲۵۱۸), ۵(۱۲۵۱۹), ۶(۱۲۵۲۰), ۷(۱۲۵۱۶), ۸(۱۲۵۱۵), ۹(۱۲۵۱۳)

اکو بسکت

۴۵۰,۰۰۰ ریال
ناموجود
IMG_20211228_092531

۱, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۲۸, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹

تریکو چیچک اسپرت

۹۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211130_171000

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲

منگوله (پوم پوم)

۶۰,۰۰۰ ریال
-۸.۶%
IMG_20211129_183713

۱(۹۵۰۱), ۱۰(۹۸۰۱), ۱۱(۹۸۰۲), ۱۲(۹۸۱۰), ۱۳(۹۸۰۶), ۱۴(۹۵۰۸), ۱۵(۹۷۱۷), ۱۶(۹۷۵۱), ۱۷(۹۷۲۰), ۱۸(۹۵۶۶), ۱۹(۹۵۷۲), ۲(۹۵۰۲), ۲۰(۹۸۱۸), ۲۱(۹۶۰۳), ۲۲(۹۶۲۶), ۳(۹۵۰۳), ۴(۹۵۰۵), ۵(۹۶۷۸), ۶(۹۵۲۴), ۷(۹۵۳۶), ۸(۹۷۹۷), ۹(۹۷۹۱)

اولداغ(ULUDAG)

۳۲۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211127_173834

۱(۲۱۲۶۴), ۱۰(۱۹۳۷), ۱۱(۴۱۹۲), ۱۲(۱۹۵), ۱۳(۲۱۲۸۴), ۱۴(۲۱۷), ۱۵(۲۳۵۲۰), ۱۶(۳۶۰۱), ۱۷(۲۳۳۳۱), ۱۸(۶۷۰۶), ۲(۵۲۲۵), ۳(۲۳۱۳۱), ۴(۲۱۶۷), ۵(۱۱۹۹), ۶(۲۰۸), ۷(۳۰۸۶), ۸(۱۴۴۱), ۹(۱۹۳)

ناکو سوپر لمس

۵۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211125_083822

۱(۱۴۶۷), ۱۰(۸۸), ۱۱(۶۲), ۱۲(۲۰۰۹), ۱۳(۱۳), ۱۴(۲۲۷), ۱۵(۲۰۹), ۱۶(۲۰۸۰), ۱۷(۱۳۴۸), ۱۸(۳۹), ۱۹(۳۰), ۲(۲۱۸), ۲۰(۲۴۱), ۲۱(۲۴۴), ۲۲(۲۸), ۲۳(۸۰۴), ۲۴(۱۱۲۶), ۳(۱۴۵۳), ۴(۸۲۱), ۵(۲۳۲), ۶(۱۵۰), ۷(۲۳۷), ۸(۲۴۶), ۹(۲۲۰)

رانیا

۴۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211125_102343

۱(۵۹), ۱۰(۱۲۳۵), ۱۱(۲۴۶), ۱۲(۸۱۳), ۱۳(۱۳), ۱۴(۲۲۷), ۱۵(۲۴۱), ۱۶(۲۳۹), ۱۷(۲۴۴), ۱۸(۲۹), ۱۹(۲۸), ۲(۱۴۰۴), ۳(۸۰۵), ۴(۴۰), ۵(۲۳۲), ۶(۱۵۰), ۷(۳۰), ۸(۲۰۸), ۹(۲۶)

صدف زنجیره

۳۵۰,۰۰۰ ریال