کاموا

کاموا

فیلتر

قلاب کوتاه جدا شونده

۳۰۰,۰۰۰ ریال۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال

قلاب قاشقی

۵۰۰,۰۰۰ ریال۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

قلاب دسته چوبی بامبو

۵۰۰,۰۰۰ ریال۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211011_173535

1(410), 2(436), 3(404), 4(424), 5(405)

فلاور آلپاکا

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211002_131320

شماره 1 کد 611, شماره 10 کد 614, شماره 11 کد 618, شماره 12 کد 616, شماره 2 کد 610, شماره 3 کد 613, شماره 4 کد 617, شماره 5 کد 615, شماره 6 کد 619, شماره 7 کد 620, شماره 8 کد 621, شماره 9 کد 622

جینر تروپیکال

۳۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20210706_181049

کد 1, کد 10, کد 11, کد 12, کد 13, کد 14, کد 2, کد 3, کد 4, کد 5, کد 6, کد 7, کد 8, کد 9

رافیا

۸۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20210701_090744_760

بیضی 12*20 سانت, بیضی 15*25 سانت, بیضی 20*40 سانت, بیضی 30*18 سانت, قلب 10 سانت, قلب 15 سانت, قلب 20 سانت, کریر 30*60 سانت, گرد 10سانت, گرد 12سانت, گرد 15سانت, گرد 20سانت, گرد 25سانت, گرد 40سانت, گرد 8سانت, گرد30 سانت, گرد35 سانت, مربع 10 سانت, مربع 12 سانت, مربع 15 سانت, مربع 20 سانت, مربع 25 سانت, مربع 30 سانت, مربع 35 سانت, مربع 40 سانت, مستطیل 12*20 سانت, مستطیل 15*25 سانت, مستطیل 30*18 سانت, نیم دایره شفاف 15 سانت, نیم دایره شفاف 20 سانت

کفی پلکسی

۸۰,۰۰۰ ریال۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
-46.7%
paper 0۶۲۰۲۱۰۶۲۲_۰۸۴۹۴۱

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

مکرومه ۲ سوزنه ایاز

۸۰,۰۰۰ ریال
IMG_20210724_134127

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9