زری دار

فیلتر

۲۰۲۱۱۲۱۸_۰۹۵۴۵۸

1(6858), 2(10722), 3(1424), 4(10275), 5(11598), 6(10155), 7(318), 8(10023)

ناکو موهر(angora luks simli)

۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۲۱۱۲۱۸_۱۰۱۵۵۳

1(208), 10(3079), 2(300), 3(4671), 4(268), 5(10937), 6(3630), 7(275), 8(10639), 9(318)

ناکو زری دار(lame fine)

۵۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20211212_134226

1(107), 2(105), 3(227), 4(236), 5(101), 6(121), 7(235), 8(128)

یارن آرت برایت(bright)

۶۰۰,۰۰۰ ریال