ملزومات عروسک بافی

فیلتر

۲۰۲۱۰۵۲۷_۱۱۴۸۴۵

10 سانتی متر, 12 سانتی متر, 15 سانتی متر, 5 سانتی متر, 7 سانتی متر, 8 سانتی متر

حلقه چوبی

۵۰,۰۰۰ ریال۱۲۰,۰۰۰ ریال