کفی تریکو بافی

فیلتر

۰۰۱

001, 002, 003, 004, 005, 006, 01, 02, 03, 04, 05, 06

S15

S10, S15, S20, S25, S30, S35, S40, S8

کفی مربع چوبی

۳۰,۰۰۰ ریال۲۴۰,۰۰۰ ریال
R15

R10, R15, R20, R25, R30, R35, R40

کفی گرد چوبی

۲۰,۰۰۰ ریال۲۵۰,۰۰۰ ریال