کفی کیف بیضی

فیلتر

۱۲×۲۲ meshki

شیری, طوسی, طوسی تیره, عسلی تیره, عسلی روشن, کرم, مشکی, نسکافه ای

۱۰×۳۳-۰۳

شیری, طوسی1, عسلی, عسلی تیره, کاراملی, کرم, مشکی, نسکافه ای

۱۰×۲۵ tooosi

شیری, طوسی, طوسی تیره, عسلی, عسلی تیره, کرم, مشکی