۵میل

۲۰۰,۰۰۰ ریال
-۲۰%
۴۰۰۱۳۹۲۰۰۶۹۲_۷۸۸۵۵

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴

آلیز پافی فور (fur)

۴۰۰,۰۰۰ ریال
-۶.۳%
۲۰۲۱۰۳۱۳_۰۹۲۲۰۷

۱(۶۲۶۱), ۱۰(۶۲۶۸), ۱۱(۶۲۹۲), ۱۲(۶۲۷۱), ۱۳(۶۲۸۶), ۱۴(۶۲۷۰), ۱۵(۶۲۶۳), ۱۶(۶۲۷۷), ۱۷(۶۲۸۵), ۱۸(۶۲۹۱), ۱۹(۶۲۶۷), ۲(۶۲۸۸), ۲۰(۶۲۷۲), ۲۱(۶۲۶۹), ۲۲(۶۲۶۵), ۲۳(۶۲۹۳), ۲۴(۶۲۸۲), ۳(۶۲۸۹), ۴(۶۲۸۷), ۵(۶۲۷۶), ۶(۶۲۹۰), ۷(۶۲۶۲), ۸(۶۲۹۴), ۹(۶۲۷۳)

آلیز پافی مور

۷۵۰,۰۰۰ ریال
-۲۰%
IMG_20211123_120709

۱(۵۱۴۷), ۱۰(۵۱۵۴), ۱۱(۵۲۱۹), ۱۲(۵۱۵۳), ۱۳(۵۱۴۸), ۱۴(۵۲۲۰), ۱۵(۵۱۴۹), ۱۶(۵۱۴۶), ۱۷(۵۲۱۷), ۲(۵۲۱۶), ۳(۵۱۴۵), ۴(۵۱۵۵), ۵(۵۲۲۱), ۶(۵۱۵۲), ۷(۵۱۵۱), ۸(۵۱۵۰), ۹(۵۲۲۲)

آلیز موهر (BOHEM)

۴۰۰,۰۰۰ ریال
-۹.۱%
IMG_20220226_174216

۰۶, ۱۳, ۱۴۶, ۱۴۹, ۱۵, ۱۷۹, ۱۸۳, ۱۸۵, ۱۹, ۲۱۶, ۲۶۲, ۲۶۸, ۲۷, ۲۸, ۲۸۷, ۳۱, ۳۴۰, ۳۶۰, ۴۱, ۴۱۴, ۴۱۶, ۴۳۷, ۴۸۵, ۴۹۰, ۵۵, ۵۸۶۲, ۶۰۴۶, ۶۰۵۱, ۶۰۵۲, ۶۱۹, ۶۲, ۷۱۷, ۷۱۸

آلیزه پافی

۵۰۰,۰۰۰ ریال
-۱۵.۴%
quote_1653309426217

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۱, ۳۲, ۳۳, ۳۴, ۳۵, ۳۶, ۳۷, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۳, ۴۴, ۴۵, ۴۶, ۴۷, ۴۸, ۴۹, ۵۰

اکریل بافت

۲۲۰,۰۰۰ ریال

اندازه گیر سایز میل

۱۰۰,۰۰۰ ریال
-۸.۶%
IMG_20211129_183713

۱(۹۵۰۱), ۱۰(۹۸۰۱), ۱۱(۹۸۰۲), ۱۲(۹۸۱۰), ۱۳(۹۸۰۶), ۱۴(۹۵۰۸), ۱۵(۹۷۱۷), ۱۶(۹۷۵۱), ۱۷(۹۷۲۰), ۱۸(۹۵۶۶), ۱۹(۹۵۷۲), ۲(۹۵۰۲), ۲۰(۹۸۱۸), ۲۱(۹۶۰۳), ۲۲(۹۶۲۶), ۳(۹۵۰۳), ۴(۹۵۰۵), ۵(۹۶۷۸), ۶(۹۵۲۴), ۷(۹۵۳۶), ۸(۹۷۹۷), ۹(۹۷۹۱)

اولداغ(ULUDAG)

۳۲۰,۰۰۰ ریال
-۱۶.۷%
IMG_20220507_181601

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۰

بهاران

۱۰۰,۰۰۰ ریال

پک قلاب چوبی نیت پرو(knit pro)31286

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پک میل گرد شیشه ایی رنگی نیت پرو(knit pro)50618

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پک میل گرد نیت پرو(knit pro)47404

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
-۱۵.۴%
IMG_20220129_135024

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵

چلس

۲۲۰,۰۰۰ ریال
-۱۴.۳%
quote_1653222348778

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۱, ۳۲, ۳۳, ۳۴, ۳۵, ۳۶, ۳۷, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۳, ۴۴

ریشه (یوموش)

۱۲۰,۰۰۰ ریال
-۲۰%
IMG_20220424_172730

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴

سوزنی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
-۲۰%
IMG_20220508_181055

آبی, ذغالی, سرمه ای, سفید, صورتی, گلبهی

غول پیکر لول ایی اوهیو

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال