۵ میل بامبو نیت پرو(knit pro)

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۵میل

۲۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220216_164230

۱۶۰۲, ۱۸۹۳, ۱۸۹۹, ۱۹۰۰, ۱۹۸۴, ۲۶۳۰, ۴۳۴۱, ۴۷۴۱, ۶۵۵۴

-۲۰%
۴۰۰۱۳۹۲۰۰۶۹۲_۷۸۸۵۵

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴

آلیز پافی فور (fur)

۴۰۰,۰۰۰ ریال
-۶.۳%
۲۰۲۱۰۳۱۳_۰۹۲۲۰۷

۱(۶۲۶۱), ۱۰(۶۲۶۸), ۱۱(۶۲۹۲), ۱۲(۶۲۷۱), ۱۳(۶۲۸۶), ۱۴(۶۲۷۰), ۱۵(۶۲۶۳), ۱۶(۶۲۷۷), ۱۷(۶۲۸۵), ۱۸(۶۲۹۱), ۱۹(۶۲۶۷), ۲(۶۲۸۸), ۲۰(۶۲۷۲), ۲۱(۶۲۶۹), ۲۲(۶۲۶۵), ۲۳(۶۲۹۳), ۲۴(۶۲۸۲), ۳(۶۲۸۹), ۴(۶۲۸۷), ۵(۶۲۷۶), ۶(۶۲۹۰), ۷(۶۲۶۲), ۸(۶۲۹۴), ۹(۶۲۷۳)

آلیز پافی مور

۷۵۰,۰۰۰ ریال
-۲۰%
IMG_20211123_120709

۱(۵۱۴۷), ۱۰(۵۱۵۴), ۱۱(۵۲۱۹), ۱۲(۵۱۵۳), ۱۳(۵۱۴۸), ۱۴(۵۲۲۰), ۱۵(۵۱۴۹), ۱۶(۵۱۴۶), ۱۷(۵۲۱۷), ۲(۵۲۱۶), ۳(۵۱۴۵), ۴(۵۱۵۵), ۵(۵۲۲۱), ۶(۵۱۵۲), ۷(۵۱۵۱), ۸(۵۱۵۰), ۹(۵۲۲۲)

آلیز موهر (BOHEM)

۴۰۰,۰۰۰ ریال
IMG_20220411_120006

۰۱, ۱۰۶, ۱۱۷, ۱۶۱, ۲۱, ۲۸, ۳۹, ۵۵, ۵۸, ۶۰, ۶۲, ۶۴۹, ۹۵

آلیز موهر پولک دار

۴۵۰,۰۰۰ ریال
ناموجود
ANGORA GOLD OMBRE BAT_K_7230_3

۷۲۳۰, ۷۲۴۳, ۷۲۴۵, ۷۲۴۷, ۷۲۶۷, ۷۲۹۴, ۷۲۹۵, ۷۲۹۶, ۷۲۹۷, ۷۳۰۲, ۷۳۰۳

IMG_20220414_092518

۰۲, ۱۰۲, ۱۰۶, ۱۱۱, ۱۴۴, ۱۵۲, ۱۶۱, ۱۶۳, ۱۶۴, ۱۶۸, ۱۷, ۱۸۰, ۱۸۵, ۲۰۸, ۲۱, ۲۲۱, ۲۶۷, ۲۸, ۳۶, ۳۶۳, ۴۰۴, ۴۵۰, ۴۵۲, ۵۵, ۵۸, ۶۰, ۶۲, ۶۵۲, ۶۷, ۷۵۷, ۸۷, ۹۵

آلیزه انگوره گلد

۵۵۰,۰۰۰ ریال
ناموجود
۲۰۲۱۰۲۱۸_۱۷۳۸۴۴

۰۱, ۰۲, ۰۳, ۰۴, ۰۵, ۰۶, ۰۷, ۰۸, ۰۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۴

آلیزه بست بی بی

۴۵۰,۰۰۰ ریال